Category

aktuellt

SIGNATUR FASTIGHETERS OMVÄNDA FÖRVÄRV AV SIG INVEST FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET GENOMFÖRT

Signatur Fastigheter AB (publ) (tidigare Deflamo AB (publ)), listat på Nasdaq First North Growth Market, och ägarna till SIG Invest AB (publ) ingick under hösten avtal om Signatur Fastigheters förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission. Transaktionen innebar att Deflamo-verksamheten skulle ändras till SIG Invests verksamhet vars affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Efter erhållande av Nasdaqs villkorade godkännande beslutade en extra bolagsstämma den 22 november 2019 om genomförande av det omvända förvärvet. I samband med transaktionen bytte Deflamo företagsnamn till Signatur Fastigheter AB (publ). Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market för de nya aktierna i Signatur Fastigheter var den 17 december 2019.

HWF Advokater biträdde Signatur Fastigheter i det omvända förvärvet.

SÄKRA FÖRVÄRVAR ASSURANSSELECTOR AB

AssuransSelector Holding AB avyttrar AssuransSelector AB till Säkra. AssuransSelector AB erbjuder kvalificerad försäkringsservice inom svensk och internationell skadeförsäkring med särskilt fokus på industri, högteknologisk verksamhet, life science och konsultverksamhet.

AssuransSelector Holding AB rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

ABSOLENT GROUP FÖRVÄRVAR INTERZON AB

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Interzon AB, ett privatägt bolag med säte i Täby med ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon, med en omsättning 2018 om 32 miljoner kronor, utvecklar och tillverkar filtreringsprodukter som tar bort oljedimma och lukt i storkök. Förvärvet ger Absolent Group tillgång till en kompletterande filtreringsteknologi samt en stark kundbas av globala snabbmats- och hotellkedjor.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

FÖRETRÄDESEMISSION I ACUCORT OM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOR

AcuCort AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 41,2 miljoner kronor. De medel som tillförs bolaget genom företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera den förestående kommersialiseringen av AcuCorts innovativa läkemedelskandidat ISICORT®.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort-aktien handlas på Spotlight Stock Market.

HWF Advokater är legal rådgivare till AcuCort i samband med emissionen.

Absolent Group förvärvar Jeven Global Oy

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Jeven Global Oy med säte i Mikkeli, Finland, och med tillverkning i Söderhamn. Jeven är en privatägd nordisk marknadsledare inom storköksventilation som 2018 hade en omsättning på 126 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen är 100 miljoner kronor. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 27 miljoner kronor som är helt beroende av bolagets resultat under resterande delen av 2019. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då storköksventilations-segmentet har betydande tillväxt- och innovationsmöjligheter samtidigt som det sprider Absolents marknadsexponering över nya områden.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Absolent Group förvärvar Diversitech Inc.

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Diversitech Inc., baserat i Montreal, Kanada. Diversitech är en privatägd global ledare på marknaden för rening av rök från svetsning och skärning. Diversitech förväntas stänga räkenskapsåret 2019 i augusti med en omsättning på 140 miljoner kronor. Den initiala köpeskillingen är 96 miljoner kronor. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling om maximalt 46 miljoner kronor som är helt beroende av bolagets resultat under den kommande tolvmånadersperioden. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då bolaget kommer att fungera som Absolent Groups tredje tillväxtplattform efter de befintliga plattformarna för maskinbearbetning och för stoft från bulkhanteringsprocesser.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.