HWF Advokater erbjuder även skräddarsydda affärsjuridiska tjänster
(se mer nedan)

Aktiebolagsrätt

 • Nyetableringar
 • Omstruktureringar av verksamheter och koncerner
 • Emissioner
 • Bolagsstämmor
 • Styrelsefrågor
 • Värdeöverföringsfrågor
 • Inlösen av minoritetsaktier
 • Bildande av joint ventures
 • Investeringsfrågor
 • Aktieägaravtal
 • Incitamentsprogram

Aktiemarknadsrätt och publik M&A

 • Publika erbjudanden och samgåenden
 • Private placements
 • Omstruktureringar
 • Apportförvärv
 • Nyemissioner och andra kapitalanskaffningar
 • Börsintroduktioner
 • Utbildning av styrelse och operativ ledning inför börsintroduktioner
 • Informationsfrågor
 • Insiderfrågor
 • Bolagsstyrning (corporate governance)
 • Incitamentsprogram

Arbetsrätt

 • Anställningar och uppsägningar
 • Frågor kring ledande befattningshavares anställningar
 • Bonus- och incitamentsprogram
 • Frågor kring företagshemligheter
 • Integritetsfrågor
 • Ansvarsfrågor kopplade till delegation och arbetsmiljö
 • Arbetsrättslig tvistlösning
 • Avtalsregleringar i samband med företagsförvärv och omstruktureringar

Dataskydd

 • GDPR och personuppgiftsfrågor
 • Informationssäkerhet
 • Regulatoriska frågor och compliance-frågor

Entreprenadrätt

 • Avtalsskrivning
 • Avtalsförhandlingar
 • Tvistlösning

Fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter
 • Kommersiell hyresrätt, arrenden och sale and lease back
 • Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

Företagsöverlåtelser

 • Rådgivning i samband med förvärv och överlåtelser av bolag och verksamheter
 • Avtalsskrivning
 • Projektledning
 • Due diligence

Kommersiell avtalsrätt

 • Outsourcing och upphandlingar
 • Joint ventures och omstruktureringar
 • Strategiska samarbeten och industriella allianser
 • Licensavtal
 • Avtal rörande tillverkning, inköp och leverans
 • Utvecklingsprojekt
 • OEM, distributionsavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal
 • Avtalsförhandlingar och projektledning

Offentlig upphandling

 • Biträde vid överprövning
 • Rådgivning angående sekretessfrågor
 • Löpande rådgivning avseende frågor inom offentlig upphandling

Tvistlösning

 • Processlägesbedömningar
 • Utredningar
 • Skiljeförfaranden
 • Domstolsprocesser

Skräddarsydda tjänster

(se mer nedan)
 • Extern bolagsjurist
 • Styrelsens sekreterare
 • Contract management
 • Internationell erfarenhet
 • Internationella nätverk

Extern bolagsjurist

Vi har i vårt team stor erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist. Denna erfarenhet har vi fått genom att antingen faktiskt arbeta som anställd bolagsjurist ute på företag eller genom att vi som advokater i praktiken fungerar som många företags ”externa bolagsjuristavdelning”. Även företag som har egna bolagsjurister använder oss i denna funktion när man behöver extra resurser eller någon särskild kompetens. Det kan gälla allt från företagets löpande affärsjuridik i den dagliga verksamheten till projektledarskap i internationella M&A-projekt.

Rollen som bolagsjurist kräver bred erfarenhet och djupgående insikter i vad som är viktigt för klientens verksamhet. Detta behöver sedan kombineras med en förmåga att kunna prioritera för att hjälpa företaget uppnå sina mål på bästa sätt. Det handlar också om att kunna paketera och kommunicera sin rådgivning på ett sätt som känns relevant även för företagsledningar och andra icke-jurister. Detta är så vi alla på HWF har arbetat redan från början av vår karriär som en del av den s.k. Helsingborgsmodellen – läs mer om detta under Om byrån.

Våra uppdrag som extern bolagsjurist kan både vara tillfälliga efter behov eller löpande över längre tid. Bland våra klienter finns både noterade och onoterade företag och allt från stora multinationella koncerner till lokala utvecklingsbolag. Om det finns önskemål om att vi tidvis ska finnas på plats ute på företaget försöker vi givetvis tillmötesgå detta. För mera omfattande eller långsiktiga uppdrag erbjuder vi individuella arvodesmodeller. Kontakta oss gärna för vidare diskussion!

Styrelsens sekreterare

En professionell styrelsesekreterare i form av en jurist kan vara ett bra sätt att få mer struktur i styrelsearbetet. Styrelseledamöter och operativ ledning kan fokusera på sina ansvarsområden under styrelsemötet, utan att någon av dem samtidigt behöver hantera protokollet. Man får ett väl strukturerat protokoll och uppkommer frågor kring legala formaliteter eller andra juridiska spörsmål kan mycket lösas omedelbart då kompetens finns vid bordet i egenskap av styrelsesekreteraren.

Vi har stor erfarenhet av styrelsearbete och tillhandahåller även tjänsten som styrelsens sekreterare. Kontakta oss gärna för vidare diskussion!

Contract management

Vi hjälper bolag att skräddarsy processer för kontraktshantering. Många företagsledningar vill också ha en slutlig ”sign-off” på legala villkor i avtal före påskrift. Vi tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för detta. Kontakta oss gärna för vidare diskussion!

Internationell erfarenhet och nätverk

Vårt team har mångårig erfarenhet av att bistå både större och mindre företag med olika legala frågor i internationella sammanhang. Vi har under åren biträtt några av Sveriges mest namnkunniga företag i genomförandet av deras förvärvsstrategier och har i samband därmed medverkat vid företagsaffärer i ett stort antal jurisdiktioner runt omkring i världen. Vår internationella erfarenhet omfattar bl.a. också utrullning av internationella agent-, distributörs- och franchisenätverk och de olika legala frågor som kan uppstå i samband med detta, inklusive uppsägningar och anpassningar av befintliga kontraktsförhållanden. Våra internationella uppdrag har gett oss tillfälle att knyta kontakter och arbeta tillsammans med advokater i många olika länder. Detta gör att vi snabbt och effektivt kan sätta ihop ett lämpligt team för varje individuellt ärende i princip oavsett var i världen uppdraget ska utföras. Kontakta oss gärna för vidare diskussion!