aktuellt

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR

By 6 May 2020May 9th, 2020No Comments

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19, har regeringen föreslagit att det ska införas fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga åtgärderna föreslår regeringen att det ska införas möjligheter för aktiebolag att genomföra bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Förslaget innebär att det ska införas en tillfällig möjlighet för styrelsen i ett aktiebolag att inför en viss bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i kombination med poströstning, alternativt att stämman ska genomföras utan fysiskt sammanträde och att aktieägarna istället får utöva sin rösträtt enbart genom poströstning.

Om styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning, ska aktieägarna kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post. Aktieägare ska bland annat ges möjlighet att ta ställning till om något eller några av ärendena på dagordningen ska bordläggas och behandlas vid ett senare tillfälle. Ett ärende ska bordläggas om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Redan före ikraftträdandet kan bolag vidta åtgärder enligt den nya lagen förutsatt att stämman äger rum efter lagens ikraftträdande.

Se vidare på följande länk: https://www.regeringen.se/4994db/contentassets/14f5c12f7d1745a184fbec3a40eda64a/prop-201920-163.pdf