All Posts By

Cathrine Modig

Fenix Solar har förvärvats av EcoKraft

Solenergileverantören Ecokraft har förvärvat Fenix Solar, ett företag specialiserat på övervakning och optimering av solcellsanläggningar. Fenix Solar grundades 2020 och har sin bas i Helsingborg.

Med Fenix Solars teknologi för optimering och proaktiv felavhjälpning kan Ecokraft erbjuda mer avancerade lösningar. Genom en rad olika mätvärden får kunderna tillgång till data om hur solcellerna presterar, vilket gör att fel och produktionsförluster kan upptäckas snabbt.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till Fenix Solar AB:s huvudägare i transaktionen.

Möjlighet att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor från och med 1 januari 2024

Den 22 november 2023 antog Sveriges riksdag en ny lag som, från och med den 1 januari 2024, ger aktiebolag och ekonomiska föreningar möjligheten att hålla helt digitala bolags- och föreningsstämmor. Det fanns under pandemin en tillfällig lagstiftning som möjliggjorde för aktiebolag och ekonomiska föreningar att hålla digitala stämmor, men den upphörde att gälla vid utgången av 2022. Riksdagens beslut innebär att möjligheten att hålla digitala stämmor blir permanent.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som vill utnyttja möjligheten att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor behöver anta en ny bolagsordning eller nya stadgar, vari det stadgas att bolags- eller föreningsstämmor ska eller får hållas digitalt. Vidare ska kallelsen till en digital stämma innehålla den praktiska informationen som krävs för att aktieägarna eller medlemmarna ska kunna delta på stämman digitalt, exempelvis genom att ge instruktioner om hur och när aktieägarna eller medlemmarna ska ansluta sig till stämman samt vilken typ av utrustning som behövs. Av kallelsen ska också framgå hur deltagarna ska gå till väga för att utnyttja sin rösträtt.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar har även möjlighet att hålla digitala bolags- eller föreningsstämmor utan stöd i bolagsordningen eller stadgarna om extraordinära omständigheter kräver det.

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024. Redan nu är det dock möjligt att besluta om ändring i bolagsordningen eller stadgarna, förutsatt att dessa villkoras att gälla tidigast från och med den 1 januari 2024.

I samband härmed har Kollegiet för svensk bolagsstyrning lämnat ett förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar ett krav på att ett publikt noterat aktiebolag alltid ska hålla bolagsstämman fysiskt oavsett om bolaget samtidigt håller stämman digitalt. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, och Kollegiet för svensk bolagsstyrning har ambitionen att kunna offentliggöra den nya koden den 1 december 2023.

Läs mer på följande länkar:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/digitala-bolags-och-foreningsstammor_hb01cu5/
https://bolagsstyrning.se/nyheter/f%C3%B6rslag-till-kodf%C3%B6r%C3%A4ndringar-l%C3%A4mnas-f%C3%B6r-__438

SOMMARTRAINEE 2024

Vi erbjuder, utöver vår löpande rekrytering till fasta tjänster, två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till affärsjuridiken och advokatrollen.

Välkommen med din ansökan som sommartrainee 2024 hos HWF!

Sista ansökningsdag är onsdagen den 31 januari 2024.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor!

Kristoffer Roos, Partner
kristoffer.roos@hwf.se
+46 709 777 233

Spol & Industriservice har förvärvats av Renall

Renall har förvärvat Spol & Industriservice. Spol & Industriservice är ett miljöserviceföretag som erbjuder avfalls- och återvinningslösningar, Swedac-ackrediterade kontroller av cisterner och oljeavskiljare, samt ADR-, kranbils- och transporttjänster. Tillsammans med Renall stärker nu Spol & Industriservice sitt kunderbjudande.

Spol & Industri ingår i Renall från och med den 2 oktober 2023.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till säljaren, CIS-Holding AB, i transaktionen.

HWF Advokater utser Kristoffer Roos som ny partner

Kristoffer har bred erfarenhet av avtals- och bolagsrättslig rådgivning inom olika branscher och har ett särskilt fokus på tvistlösning och Life Science. Kristoffer har varit verksam som advokat på HWF Advokater sedan byråns start 2018. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet samt en master of law från Bond University, Australien. Kristoffer går in i sin nya roll den 1 januari 2023.

 

SOLELGROSSISTEN BLIR EN DEL AV AHLSELL SVERIGE

Ahlsell-koncernen har tecknat avtal för att förvärva Solelgrossisten Sverige AB, en renodlad aktör inom solenergi, laddning samt energilagring. Sedan Solelgrossisten grundandes har tillväxten varit stark och idag är man cirka 50 medarbetare i koncernen. Sedan ett par år tillbaka är basen i Tomelilla på Österlen men bolaget har även kontor i Malmö/Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.

Ahlsells tillträde av förvärvet är planerat att ske i början av januari 2023.

HWF Advokater har varit legala rådgivare till Solelgrossisten Sverige AB:s huvudägare i transaktionen.

SOMMARTRAINEE 2023

Vi erbjuder, utöver vår löpande rekrytering till fasta tjänster, två studenter möjlighet att under fyra veckor prova på rollen som affärsjurist och arbetet på byrån. Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till affärsjuridiken och advokatrollen.

Välkommen med din ansökan som sommartrainee 2023 hos HWF!

Sista ansökningsdag är tisdagen den 31 januari 2023.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor!

Kristoffer Roos, Counsel, Advokat
kristoffer.roos@hwf.se
+46 709 777 233

 

Axolot Solutions etablerar ett norskt Joint Venture-bolag

Axolot Solutions har ingått ett joint venture-avtal med Tilapia AS och B-Enviro om bildandet av ett norskt bolag, Axolot Solutions Norge AS, i vilket Axolot Solutions kommer att vara majoritetsägare. Det nybildade bolaget har som syfte att bearbeta den norska marknaden för industriell vattenrening och det beräknas att bolagets operativa verksamhet ska påbörjas under oktober 2022.

Axolot Solutions biträddes av HWF Advokater i projektet.