All Posts By

Cathrine Modig

Tilgmann Group avyttrar Scandiflex Pac AB

Tilgmann Group har omorganiserat sin verksamhet och därmed avyttrat Scandiflex Pac AB till Schur Flexibles. Scandiflex, grundat 1985, producerar tryckta flexibla förpackningslaminat för i första hand livsmedelsindustrin men även för andra produktområden. Huvudkontoret ligger i Landskrona och företaget omsatte under 2018 cirka 175 miljoner kronor.

Tilgmann Group, som grundades för närmare 150 år sedan, är verksamt inom förpackningsbranschen i Norden.

Tilgmann rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Absolent Group förvärvar SMK Sverige

Absolent Group AB (publ) har genom sitt dotterbolag Absolent AB förvärvat SMK Sverige AB i Skövde. SMK bedriver primärt legotillverkning av mekaniska komponenter och hade under 2017 en omsättning om 43 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor. Absolent har varit den dominerande kunden för SMK. Transaktionen är strategiskt viktig bl.a. då den ökar Absolents kapacitet och flexibilitet i filterenhetsproduktionen.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2017 drygt 200 anställda och omsatte omkring 490 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Axolot Solutions Holding listas på Nasdaq First North

Axolot Solutions Holding AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten. Axolot Solutions fokuserar inledningsvis på att rena vatten inom branscherna papper och massa, gruvor och mineraler, kemi och process samt för företag där tillverkningsprocesserna leder till svårt nedsmutsat vatten.

Axolot Solutions Holding listades på Nasdaq First North den 21 november 2018.

HWF Advokater har agerat legal rådgivare till Axolot Solutions Holding i samband med listningen på Nasdaq First North.

HEXPOL förvärvar 80 % av MESGO Group

HEXPOL AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i MESGO Group från huvudägaren Francesco Caldara och övriga delägare. MESGO Group är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer samt specialister inom konventionella rubber compounds och termoplaster. MESGO Group har en årlig omsättning om ca 100 miljoner euro med ca 180 anställda i sex toppmoderna anläggningar i Italien, Polen och Turkiet.

Förvärvspriset beräknas uppgå till cirka 168 miljoner euro på skuldfri bas. HEXPOL har en option att förvärva, och familjen Caldara har en option att sälja, resterande aktier i MESGO Group.

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala marknadspositioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har 43 tillverkande enheter. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till omkring 12 miljarder kronor. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. HEXPOL AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

HEXPOL rådgavs av HWF Advokater i transaktionen. Legala rådgivare i Italien var Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.

Företrädesemission i Clemondo om cirka 40,8 miljoner kronor

Clemondo Group AB (publ) har under sommaren 2018 genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 40,8 miljoner kronor. De medel som tillförts bolaget genom företrädesemissionen ska primärt användas för att finansiera ett åtgärdsprogram för säkerställande av offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar.

Clemondo startades 1957 och är en framträdande aktör inom formulerad kemi på den nordiska marknaden som erbjuder ett brett utbud av effektiva och miljövänliga rengöringsprodukter inom fordonsvård, industri, hygien och private label. Under 2017 omsatte koncernen ca 300 Mkr och hade kring 100 anställda i Rörvik och Helsingborg, med huvudkontoret i Helsingborg. Clemondo-aktien handlas på Nasdaq First North.

Clemondo biträddes av HWF Advokater i samband med emissionen.

Clemondo når förlikning i hyrestvist

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 vid Eksjö tingsrätt av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader, ett av Sävsjö kommun helägt bolag. Tvisten rörde i huvudsak villkoren för ett långsiktigt hyresavtal för en av Clemondo hyrd industri- och lagerlokal i Rörvik. I augusti 2018 nådde parterna en förlikning i målet.

Clemondo startades 1957 och är en framträdande aktör inom formulerad kemi på den nordiska marknaden som erbjuder ett brett utbud av effektiva och miljövänliga rengöringsprodukter inom fordonsvård, industri, hygien och private label. Under 2017 omsatte koncernen ca 300 Mkr och hade kring 100 anställda i Rörvik och Helsingborg, med huvudkontoret i Helsingborg. Clemondo-aktien handlas på Nasdaq First North.

Clemondo företräddes av HWF Advokater i ärendet.

Fasticon Kompetens Holding förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB majoritetsägda Fasticon Kompetens Holding AB har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag, BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning och är del i Fasticons strategiska arbete för att nå målet att vara den marknadsledande kompetensaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn.

 Fasticon rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Dom från Högsta domstolen om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal

Högsta domstolen har nyligen prövat vilken uppsägningstid som kan anses skälig vid uppsägning av ett 22-årigt återförsäljaravtal samt huruvida en återförsäljare kan vara berättigad till ersättning för goodwill i form av ett avgångsvederlag.

Målet gällde en tvist om ersättningskrav från en återförsäljare mot en leverantör efter att leverantören sagt upp återförsäljaravtalet. Skadeståndskravet grundade sig i att leverantören lämnat sex månaders uppsägningstid, vilket enligt återförsäljaren var för kort tid. Vidare krävde återförsäljaren avgångsvederlag för den goodwill återförsäljaren upparbetat.

Gällande frågan om skälig uppsägningstid vid återförsäljaravtal konstaterade Högsta domstolen att det vid långvariga avtalsförhållanden på närliggande lagreglerade områden finns bestämmelser som innebär att en uppsägningstid om sex månader ska gälla. Utgångspunkten ska därför vara att återförsäljaren har rätt till sex månaders uppsägningstid vid långvariga återförsäljaravtal utan villkor om uppsägningstid. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock innebära att en annan uppsägningstid kan anses vara skälig. Så kan vara fallet om handelsbruk på området utvisar en annan praxis eller om återförsäljarens skyddsbehov är begränsat. I det aktuella fallet bedömdes uppsägningstiden som skälig.

Gällande frågan om avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal konstaterade Högsta domstolen att det saknas lagregler som tillförsäkrar återförsäljare ett skydd när avtalsförhållanden upphör. Domstolen konstaterade emellertid att återförsäljare kan erhålla avgångsvederlag i analogi med handelsagenturlagen eller liknande lagstiftning. En sådan analog tillämpning bör dock endast komma i fråga när skyddsbehovet för återförsäljaren framstår som särskilt starkt, exempelvis när återförsäljaren har haft en osjälvständig ställning i förhållande till leverantören. I det aktuella fallet hade det inte framkommit att återförsäljaren hade ett sådant skyddsbehov. Avgångsvederlag skulle därför inte utgå.

Domen ger sålunda vägledning om vilken uppsägningstid som ska anses vara skälig vid uppsägning av långvariga återförsäljaravtal och tydliggör att sex månaders uppsägningstid, som utgångspunkt, anses vara skäligt. Vidare kan det konstateras att avgångsvederlag endast kan bli aktuellt då skyddsbehovet för återförsäljaren framstår som särskilt starkt.