aktuellt

Möjlighet att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor från och med 1 januari 2024

By 23 November 2023November 26th, 2023No Comments

Den 22 november 2023 antog Sveriges riksdag en ny lag som, från och med den 1 januari 2024, ger aktiebolag och ekonomiska föreningar möjligheten att hålla helt digitala bolags- och föreningsstämmor. Det fanns under pandemin en tillfällig lagstiftning som möjliggjorde för aktiebolag och ekonomiska föreningar att hålla digitala stämmor, men den upphörde att gälla vid utgången av 2022. Riksdagens beslut innebär att möjligheten att hålla digitala stämmor blir permanent.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som vill utnyttja möjligheten att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor behöver anta en ny bolagsordning eller nya stadgar, vari det stadgas att bolags- eller föreningsstämmor ska eller får hållas digitalt. Vidare ska kallelsen till en digital stämma innehålla den praktiska informationen som krävs för att aktieägarna eller medlemmarna ska kunna delta på stämman digitalt, exempelvis genom att ge instruktioner om hur och när aktieägarna eller medlemmarna ska ansluta sig till stämman samt vilken typ av utrustning som behövs. Av kallelsen ska också framgå hur deltagarna ska gå till väga för att utnyttja sin rösträtt.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar har även möjlighet att hålla digitala bolags- eller föreningsstämmor utan stöd i bolagsordningen eller stadgarna om extraordinära omständigheter kräver det.

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024. Redan nu är det dock möjligt att besluta om ändring i bolagsordningen eller stadgarna, förutsatt att dessa villkoras att gälla tidigast från och med den 1 januari 2024.

I samband härmed har Kollegiet för svensk bolagsstyrning lämnat ett förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning, vilka bland annat omfattar ett krav på att ett publikt noterat aktiebolag alltid ska hålla bolagsstämman fysiskt oavsett om bolaget samtidigt håller stämman digitalt. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, och Kollegiet för svensk bolagsstyrning har ambitionen att kunna offentliggöra den nya koden den 1 december 2023.

Läs mer på följande länkar:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/digitala-bolags-och-foreningsstammor_hb01cu5/
https://bolagsstyrning.se/nyheter/f%C3%B6rslag-till-kodf%C3%B6r%C3%A4ndringar-l%C3%A4mnas-f%C3%B6r-__438