aktuellt

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR SAMT TILLFÄLLIGA LÄTTNADER I KODEN

By 6 April 2020No Comments

Ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har riksdagen antagit en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga åtgärderna utökas möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolagsstämmor.

Genom den nya lagen införs tillfälliga möjligheter för styrelsen i ett aktiebolag att dels besluta om insamling av fullmakter inför bolagsstämman, dels besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om detta inte regleras i bolagsordningen eller finns med i kallelsen till stämman.

Fullmaktsformulär eller formulär för poströstning ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats eller skickas till aktieägarna senast en vecka före stämman.

Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Redan före ikraftträdandet kan bolag vidta åtgärder enligt den nya lagen förutsatt att stämman äger rum efter lagens ikraftträdande.

Se vidare på följande länk: https://www.regeringen.se/49685c/contentassets/4b893711e9b449d0bde950d684f2bd9e/prop-201920-143.pdf

Tillfälliga lättnader i Koden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har meddelat vissa lättnader i Koden under rådande omständigheter för att begränsa folksamlingar och smittspridningen av coronaviruset (Covid-19).

För bolagsstämmor som hålls under 2020 behöver reglerna i Koden om (i) föravisering av stämmotidpunkt, (ii) närvaro för styrelseledamöter, VD, revisor och valberedningsledamöter vid stämman samt (iii) framtagande av förslag till ordförande vid årsstämma inte tillämpas. Det kommer därmed inte att utgöra en avvikelse från Koden om reglerna inte följs. Styrelsens och VD:s skyldighet enligt aktiebolagslagen att vid stämma ha beredskap för att kunna lämna upplysningar till aktieägarna och fatta erforderliga beslut måste däremot fortfarande iakttas. Fullgörande av dessa skyldigheter kan dock ske på distans, exempelvis via videolänk.

Se vidare på följande länk: http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Artiklar/Pressmeddelande_2020-03-31.pdf