Category

aktuellt

2020: Beneli AB förvärvades av Volati Tryck Holding AB

När vi summerar 2020 är vi glada och stolta över förtroendet att ha fått företräda säljarsidan i rubricerade transaktion.

Beneli AB i Helsingborg grundades 1991. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer självhäftande etiketter till dagligvaror och industriprodukter. Bolaget har också en unik position inom medicintekniska etiketter som fästs mot huden för monitorering och diagnosticering inom hälso- och sjukvården. Omsättningen för 2019 uppgick till 156 miljoner kronor och bolaget har omkring 60 anställda.

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003. Gruppen har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Förvärvet var ett tilläggsförvärv till affärsområde Industri och affärsenheten Ettiketto.

Benelis ägare rådgavs av HWF Advokater i transaktionen och Livingstone var finansiell rådgivare.

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission

Ortoma AB (publ) genomför en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier. Genom den riktade nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna utgörs av en grupp professionella investerare. 

HWF Advokater var legal rådgivare till Ortoma vid nyemissionen.  

BITRÄDANDE JURIST MED INRIKTNING MOT AKTIEMARKNADS- OCH AKTIEBOLAGSRÄTT

Vi söker nu en biträdande jurist med ett särskilt intresse för aktiemarknads- och aktiebolagsrätt. Som biträdande jurist hos oss kommer du bland annat arbeta med börsnoteringar, emissioner, bolagsstämmor och löpande aktiemarknads- och aktiebolagsrättslig rådgivning.

För att komma i fråga för tjänsten bör du ha arbetat några år på advokatbyrå eller ha motsvarande erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete samt ha erfarenhet av arbete inom aktiemarknads- och aktiebolagsrätt.

Du bör ha goda betyg från juristutbildningen och goda kunskaper i engelska. Som person är du en engagerad lagspelare med en positiv och serviceinriktad inställning. Du är pålitlig, lösningsorienterad och levererar med hög kvalitet. Vi värdesätter att du har egenskaper som personlig drivkraft, analytisk förmåga, kreativitet, prestigelöshet, hög integritet och entreprenörskap.

Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och en välkomnande arbetsplats i trivsamma lokaler vid Mariatorget i centrala Helsingborg.

Välkommen med din ansökan. Tillträde önskas så snart som möjligt och intervjuer kommer att ske fortlöpande.

För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta

Lisa Fennhagen, Partner
lisa.fennhagen@hwf.se
+46 709 777 226

 

CWS FÖRVÄRVAR CLEAN STEP AB

CWS, en komplett serviceleverantör inom mattlösningar, hygienlösningar, arbetskläder samt vård och hotell, övertar 100 % av aktierna i Clean Step AB. Clean Step är en leverantör av entrémattor och därmed sammanhängande servicetjänster.

HWF Advokater rådgav säljarna i transaktionen.

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19, har regeringen föreslagit att det ska införas fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga åtgärderna föreslår regeringen att det ska införas möjligheter för aktiebolag att genomföra bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Förslaget innebär att det ska införas en tillfällig möjlighet för styrelsen i ett aktiebolag att inför en viss bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i kombination med poströstning, alternativt att stämman ska genomföras utan fysiskt sammanträde och att aktieägarna istället får utöva sin rösträtt enbart genom poströstning.

Om styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning, ska aktieägarna kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post. Aktieägare ska bland annat ges möjlighet att ta ställning till om något eller några av ärendena på dagordningen ska bordläggas och behandlas vid ett senare tillfälle. Ett ärende ska bordläggas om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Redan före ikraftträdandet kan bolag vidta åtgärder enligt den nya lagen förutsatt att stämman äger rum efter lagens ikraftträdande.

Se vidare på följande länk: https://www.regeringen.se/4994db/contentassets/14f5c12f7d1745a184fbec3a40eda64a/prop-201920-163.pdf

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGSSTÄMMOR SAMT TILLFÄLLIGA LÄTTNADER I KODEN

Ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har riksdagen antagit en ny lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Genom de tillfälliga åtgärderna utökas möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolagsstämmor.

Genom den nya lagen införs tillfälliga möjligheter för styrelsen i ett aktiebolag att dels besluta om insamling av fullmakter inför bolagsstämman, dels besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om detta inte regleras i bolagsordningen eller finns med i kallelsen till stämman.

Fullmaktsformulär eller formulär för poströstning ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats eller skickas till aktieägarna senast en vecka före stämman.

Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. Redan före ikraftträdandet kan bolag vidta åtgärder enligt den nya lagen förutsatt att stämman äger rum efter lagens ikraftträdande.

Se vidare på följande länk: https://www.regeringen.se/49685c/contentassets/4b893711e9b449d0bde950d684f2bd9e/prop-201920-143.pdf

Tillfälliga lättnader i Koden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har meddelat vissa lättnader i Koden under rådande omständigheter för att begränsa folksamlingar och smittspridningen av coronaviruset (Covid-19).

För bolagsstämmor som hålls under 2020 behöver reglerna i Koden om (i) föravisering av stämmotidpunkt, (ii) närvaro för styrelseledamöter, VD, revisor och valberedningsledamöter vid stämman samt (iii) framtagande av förslag till ordförande vid årsstämma inte tillämpas. Det kommer därmed inte att utgöra en avvikelse från Koden om reglerna inte följs. Styrelsens och VD:s skyldighet enligt aktiebolagslagen att vid stämma ha beredskap för att kunna lämna upplysningar till aktieägarna och fatta erforderliga beslut måste däremot fortfarande iakttas. Fullgörande av dessa skyldigheter kan dock ske på distans, exempelvis via videolänk.

Se vidare på följande länk: http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Artiklar/Pressmeddelande_2020-03-31.pdf

INSIDERFÖRTECKNINGAR – FÖRTYDLIGANDEN ANGÅENDE INNEHÅLL M.M.

Finansinspektionen (FI) har nyligen publicerat en tillsynsrapport angående insiderförteckningar, dvs. förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation. Av rapporten framgår bl.a. följande:

  • Den tidigare versionen av en insiderförteckning ska sparas vid varje uppdatering av insiderförteckningen. I rapporten anger FI bl.a. att det inte är i enlighet med regelverkets krav att uppdatera men inte spara den tidigare versionen av insiderförteckningen. En ny version ska därför sparas så snart en uppdatering görs.
  • Vid användande av en s.k. permanent insiderförteckning ska även en händelsestyrd insiderförteckning upprättas. En permanent insiderförteckning ersätter därmed inte den ”vanliga” insiderförteckningen utan kan användas som ett tillägg. Vi rekommenderar normalt inte att en permanent insiderförteckning används.
  • FI understryker i rapporten att mallen för insiderförteckning bör fyllas i så fullständigt som möjligt då alla de efterfrågade uppgifterna har ett syfte.
  • Det är viktigt att ange namn på den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen i insiderförteckningens rubrik. Det kan vara tillräckligt att enbart ange t.ex. ”Projekt X”, men detta får avgöras mot bakgrund av omständigheterna i det specifika fallet. Enligt regelverket ska uppgiften preciseras så att det går att utläsa vilken information som avses, exempelvis en specifik affär, ett projekt eller en ekonomisk händelse. Det bör beaktas att det ska gå att utläsa vilken händelse som avses även under de fem år som insiderförteckningen ska bevaras.
  • Det ska vid tidsangivelser i insiderförteckningen uttryckligen anges att klockslaget anges i koordinerad universell tid (UTC).
  • Uppgifterna angående funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation är två olika uppgifter; dels personens funktion/roll hos bolaget, dels anledningen till att personen har tillgång till insiderinformationen. När det gäller VD och styrelseordförande kan det dock vara tillräckligt att ange funktionen, dvs. någon ytterligare förklaring till varför personen har tillgång till insiderinformationen behöver möjligen inte anges. Om det däremot inte klart framgår av personens funktion vad anledningen är till att personen har insiderinformation är rekommendationen att i varje enskilt fall ange anledningen till att personen har den specifika insiderinformationen.
  • Vid angivande av privat telefonnummer bör samma telefonnummer som för arbetet inte anges även om personen saknar ett privat telefonnummer. Istället bör det anges att privat telefonnummer saknas.

För ytterligare information, se rapporten i dess helhet på följande länk: FI-tillsyn-16-insiderförteckningar

Diaprost AB tillkännager utnyttjande av optionsrätt i enlighet med forsknings- och optionsavtal

Diaprost AB ingick i oktober 2017 ett exklusivt forsknings- och optionsavtal med ett världsledande läkemedelsbolag avseende Diaprosts antikropp h11B6. Antikroppen som ämnar att motverka prostatacancer, vilket är den vanligast förekommande cancerformen bland män, har nu avancerat till klinisk prövning. Läkemedelsbolaget har mot denna bakgrund valt att utnyttja sin optionsrätt enligt avtalet, vilket innebär att det förvärvat Diaprosts rättigheter till antikroppen h11B6. Diaprost har sedan tidigare erhållit ersättning om 13 miljoner dollar och optionen och andra kommersiella milstolpar kan ge Diaprost ersättning upp till ytterligare 90 miljoner dollar.

Diaprost AB är ett privat läkemedelsföretag inom forskning och utveckling som bildades 2005. Bolaget är baserat i Lund. Diaprosts teknologi har utvecklats av forskare vid Lunds universitet med stöd från privata investerare. Bolaget samarbetar med ledande internationella experter inom molekylärmedicin, bioteknik, immunologi, radiologi, strålningsfysik, laboratorisk medicin och onkologi.

HWF Advokater har tillsammans med advokaten Ragnar Lindqvist biträtt Diaprost i samband med avtalet med läkemedelsbolaget och dess utnyttjande av optionsrätten.