Category

aktuellt

INSIDERFÖRTECKNINGAR – FÖRTYDLIGANDEN ANGÅENDE INNEHÅLL M.M.

Finansinspektionen (FI) har nyligen publicerat en tillsynsrapport angående insiderförteckningar, dvs. förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation. Av rapporten framgår bl.a. följande:

  • Den tidigare versionen av en insiderförteckning ska sparas vid varje uppdatering av insiderförteckningen. I rapporten anger FI bl.a. att det inte är i enlighet med regelverkets krav att uppdatera men inte spara den tidigare versionen av insiderförteckningen. En ny version ska därför sparas så snart en uppdatering görs.
  • Vid användande av en s.k. permanent insiderförteckning ska även en händelsestyrd insiderförteckning upprättas. En permanent insiderförteckning ersätter därmed inte den ”vanliga” insiderförteckningen utan kan användas som ett tillägg. Vi rekommenderar normalt inte att en permanent insiderförteckning används.
  • FI understryker i rapporten att mallen för insiderförteckning bör fyllas i så fullständigt som möjligt då alla de efterfrågade uppgifterna har ett syfte.
  • Det är viktigt att ange namn på den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen i insiderförteckningens rubrik. Det kan vara tillräckligt att enbart ange t.ex. ”Projekt X”, men detta får avgöras mot bakgrund av omständigheterna i det specifika fallet. Enligt regelverket ska uppgiften preciseras så att det går att utläsa vilken information som avses, exempelvis en specifik affär, ett projekt eller en ekonomisk händelse. Det bör beaktas att det ska gå att utläsa vilken händelse som avses även under de fem år som insiderförteckningen ska bevaras.
  • Det ska vid tidsangivelser i insiderförteckningen uttryckligen anges att klockslaget anges i koordinerad universell tid (UTC).
  • Uppgifterna angående funktion och anledning till att personen har tillgång till insiderinformation är två olika uppgifter; dels personens funktion/roll hos bolaget, dels anledningen till att personen har tillgång till insiderinformationen. När det gäller VD och styrelseordförande kan det dock vara tillräckligt att ange funktionen, dvs. någon ytterligare förklaring till varför personen har tillgång till insiderinformationen behöver möjligen inte anges. Om det däremot inte klart framgår av personens funktion vad anledningen är till att personen har insiderinformation är rekommendationen att i varje enskilt fall ange anledningen till att personen har den specifika insiderinformationen.
  • Vid angivande av privat telefonnummer bör samma telefonnummer som för arbetet inte anges även om personen saknar ett privat telefonnummer. Istället bör det anges att privat telefonnummer saknas.

För ytterligare information, se rapporten i dess helhet på följande länk: FI-tillsyn-16-insiderförteckningar

Diaprost AB tillkännager utnyttjande av optionsrätt i enlighet med forsknings- och optionsavtal

Diaprost AB ingick i oktober 2017 ett exklusivt forsknings- och optionsavtal med ett världsledande läkemedelsbolag avseende Diaprosts antikropp h11B6. Antikroppen som ämnar att motverka prostatacancer, vilket är den vanligast förekommande cancerformen bland män, har nu avancerat till klinisk prövning. Läkemedelsbolaget har mot denna bakgrund valt att utnyttja sin optionsrätt enligt avtalet, vilket innebär att det förvärvat Diaprosts rättigheter till antikroppen h11B6. Diaprost har sedan tidigare erhållit ersättning om 13 miljoner dollar och optionen och andra kommersiella milstolpar kan ge Diaprost ersättning upp till ytterligare 90 miljoner dollar.

Diaprost AB är ett privat läkemedelsföretag inom forskning och utveckling som bildades 2005. Bolaget är baserat i Lund. Diaprosts teknologi har utvecklats av forskare vid Lunds universitet med stöd från privata investerare. Bolaget samarbetar med ledande internationella experter inom molekylärmedicin, bioteknik, immunologi, radiologi, strålningsfysik, laboratorisk medicin och onkologi.

HWF Advokater har tillsammans med advokaten Ragnar Lindqvist biträtt Diaprost i samband med avtalet med läkemedelsbolaget och dess utnyttjande av optionsrätten.

Ändringar i Koden för bolagsstyrning

Vid årsskiftet trädde en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning i kraft. Ändringarna följer till stor del av EU:s aktieägarrättighetsdirektiv, som också har medfört bl.a. nya regler om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport i aktiebolagslagen. De nya reglerna i aktiebolagslagen medför att de ersättningsriktlinjer som ska upprättas inför årsstämman 2020 ska innehålla mer detaljerad information än tidigare och att en ersättningsrapport ska upprättas första gången inför årsstämman 2021. Den reviderade Koden innehåller även ändringar till följd av en allmän översyn som gjorts av Koden under 2019.

Se en översikt över ändringarna i Koden på följande länk: Nyhetsbrev – Reviderad bolagsstyrningskod januari 2020

Kodkollegiet har aviserat att man har påbörjat arbetet med en ny rekommendation om ersättningar i noterade bolag. Den nya rekommendationen, som väntas komma i slutet av året, kommer troligen bl.a. innehålla ytterligare regler angående innehållet i den ersättningsrapport som ska läggas fram inför årsstämman 2021.

EQL Pharma förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under sista kvartalet 2020. EQL Pharmas styrelse och ledning kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda bolaget för en notering på Nasdaq Stockholm.

EQL Pharmas aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan 2013 och inom Spotlights nya segment Next sedan den 31 oktober 2019. Bolag som handlas inom detta segment följer striktare regler vad gäller bland annat redovisningsprinciper än övriga bolag som är listade på Spotlight Stock Market. Kraven motsvarar i flera avseenden de krav som uppställs på Nasdaq Stockholms huvudlista.

EQL Pharma har anlitat HWF Advokater som legal rådgivare inför det planerade listbytet.

SIGNATUR FASTIGHETERS OMVÄNDA FÖRVÄRV AV SIG INVEST FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET GENOMFÖRT

Signatur Fastigheter AB (publ) (tidigare Deflamo AB (publ)), listat på Nasdaq First North Growth Market, och ägarna till SIG Invest AB (publ) ingick under hösten avtal om Signatur Fastigheters förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission. Transaktionen innebar att Deflamo-verksamheten skulle ändras till SIG Invests verksamhet vars affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Efter erhållande av Nasdaqs villkorade godkännande beslutade en extra bolagsstämma den 22 november 2019 om genomförande av det omvända förvärvet. I samband med transaktionen bytte Deflamo företagsnamn till Signatur Fastigheter AB (publ). Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market för de nya aktierna i Signatur Fastigheter var den 17 december 2019.

HWF Advokater biträdde Signatur Fastigheter i det omvända förvärvet.

SÄKRA FÖRVÄRVAR ASSURANSSELECTOR AB

AssuransSelector Holding AB avyttrar AssuransSelector AB till Säkra. AssuransSelector AB erbjuder kvalificerad försäkringsservice inom svensk och internationell skadeförsäkring med särskilt fokus på industri, högteknologisk verksamhet, life science och konsultverksamhet.

AssuransSelector Holding AB rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

ABSOLENT GROUP FÖRVÄRVAR INTERZON AB

Absolent Group AB (publ) har förvärvat Interzon AB, ett privatägt bolag med säte i Täby med ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon, med en omsättning 2018 om 32 miljoner kronor, utvecklar och tillverkar filtreringsprodukter som tar bort oljedimma och lukt i storkök. Förvärvet ger Absolent Group tillgång till en kompletterande filtreringsteknologi samt en stark kundbas av globala snabbmats- och hotellkedjor.

Absolent Group är en världsomspännande koncern som, under varumärkena Absolent, Bristol och Filtermist, tillverkar och säljer luftfiltreringsprodukter för rening av processluft från metallbearbetningsmaskiner. Absolent Group hade under 2018 cirka 240 anställda och omsatte omkring 640 miljoner kronor. Koncernen har sitt huvudkontor i Lidköping samt tillverkande enheter i Sverige, England och Tyskland och är verksamt, direkt eller via distributörer, i 50 länder runt om i världen. Absolent Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm.

Absolent Group rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

FÖRETRÄDESEMISSION I ACUCORT OM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOR

AcuCort AB (publ) genomför en företrädesemission av aktier om cirka 41,2 miljoner kronor. De medel som tillförs bolaget genom företrädesemissionen ska främst användas för att finansiera den förestående kommersialiseringen av AcuCorts innovativa läkemedelskandidat ISICORT®.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort-aktien handlas på Spotlight Stock Market.

HWF Advokater är legal rådgivare till AcuCort i samband med emissionen.