Category

aktuellt

HEXPOL förvärvar 80 % av MESGO Group

HEXPOL AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i MESGO Group från huvudägaren Francesco Caldara och övriga delägare. MESGO Group är en ledande aktör inom högpresterande elastomerer samt specialister inom konventionella rubber compounds och termoplaster. MESGO Group har en årlig omsättning om ca 100 miljoner euro med ca 180 anställda i sex toppmoderna anläggningar i Italien, Polen och Turkiet.

Förvärvspriset beräknas uppgå till cirka 168 miljoner euro på skuldfri bas. HEXPOL har en option att förvärva, och familjen Caldara har en option att sälja, resterande aktier i MESGO Group.

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala marknadspositioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast- och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, energi-, olje- och gassektorn, tillverkare av medicinteknik samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har 43 tillverkande enheter. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till omkring 12 miljarder kronor. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. HEXPOL AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

HEXPOL rådgavs av HWF Advokater i transaktionen. Legala rådgivare i Italien var Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.

Företrädesemission i Clemondo om cirka 40,8 miljoner kronor

Clemondo Group AB (publ) har under sommaren 2018 genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 40,8 miljoner kronor. De medel som tillförts bolaget genom företrädesemissionen ska primärt användas för att finansiera ett åtgärdsprogram för säkerställande av offensiv tillväxt, förstärkt marknadsbearbetning samt effektivisering och betydande kostnadsbesparingar.

Clemondo startades 1957 och är en framträdande aktör inom formulerad kemi på den nordiska marknaden som erbjuder ett brett utbud av effektiva och miljövänliga rengöringsprodukter inom fordonsvård, industri, hygien och private label. Under 2017 omsatte koncernen ca 300 Mkr och hade kring 100 anställda i Rörvik och Helsingborg, med huvudkontoret i Helsingborg. Clemondo-aktien handlas på Nasdaq First North.

Clemondo biträddes av HWF Advokater i samband med emissionen.

Clemondo når förlikning i hyrestvist

Clemondo Group AB (publ) stämdes under 2017 vid Eksjö tingsrätt av Aktiebolaget Sävsjö Industribyggnader, ett av Sävsjö kommun helägt bolag. Tvisten rörde i huvudsak villkoren för ett långsiktigt hyresavtal för en av Clemondo hyrd industri- och lagerlokal i Rörvik. I augusti 2018 nådde parterna en förlikning i målet.

Clemondo startades 1957 och är en framträdande aktör inom formulerad kemi på den nordiska marknaden som erbjuder ett brett utbud av effektiva och miljövänliga rengöringsprodukter inom fordonsvård, industri, hygien och private label. Under 2017 omsatte koncernen ca 300 Mkr och hade kring 100 anställda i Rörvik och Helsingborg, med huvudkontoret i Helsingborg. Clemondo-aktien handlas på Nasdaq First North.

Clemondo företräddes av HWF Advokater i ärendet.

Fasticon Kompetens Holding förvärvar STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB majoritetsägda Fasticon Kompetens Holding AB har förvärvat utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag, BFAB. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning och är del i Fasticons strategiska arbete för att nå målet att vara den marknadsledande kompetensaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn.

 Fasticon rådgavs av HWF Advokater i transaktionen.

Dom från Högsta domstolen om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal

Högsta domstolen har nyligen prövat vilken uppsägningstid som kan anses skälig vid uppsägning av ett 22-årigt återförsäljaravtal samt huruvida en återförsäljare kan vara berättigad till ersättning för goodwill i form av ett avgångsvederlag.

Målet gällde en tvist om ersättningskrav från en återförsäljare mot en leverantör efter att leverantören sagt upp återförsäljaravtalet. Skadeståndskravet grundade sig i att leverantören lämnat sex månaders uppsägningstid, vilket enligt återförsäljaren var för kort tid. Vidare krävde återförsäljaren avgångsvederlag för den goodwill återförsäljaren upparbetat.

Gällande frågan om skälig uppsägningstid vid återförsäljaravtal konstaterade Högsta domstolen att det vid långvariga avtalsförhållanden på närliggande lagreglerade områden finns bestämmelser som innebär att en uppsägningstid om sex månader ska gälla. Utgångspunkten ska därför vara att återförsäljaren har rätt till sex månaders uppsägningstid vid långvariga återförsäljaravtal utan villkor om uppsägningstid. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock innebära att en annan uppsägningstid kan anses vara skälig. Så kan vara fallet om handelsbruk på området utvisar en annan praxis eller om återförsäljarens skyddsbehov är begränsat. I det aktuella fallet bedömdes uppsägningstiden som skälig.

Gällande frågan om avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal konstaterade Högsta domstolen att det saknas lagregler som tillförsäkrar återförsäljare ett skydd när avtalsförhållanden upphör. Domstolen konstaterade emellertid att återförsäljare kan erhålla avgångsvederlag i analogi med handelsagenturlagen eller liknande lagstiftning. En sådan analog tillämpning bör dock endast komma i fråga när skyddsbehovet för återförsäljaren framstår som särskilt starkt, exempelvis när återförsäljaren har haft en osjälvständig ställning i förhållande till leverantören. I det aktuella fallet hade det inte framkommit att återförsäljaren hade ett sådant skyddsbehov. Avgångsvederlag skulle därför inte utgå.

Domen ger sålunda vägledning om vilken uppsägningstid som ska anses vara skälig vid uppsägning av långvariga återförsäljaravtal och tydliggör att sex månaders uppsägningstid, som utgångspunkt, anses vara skäligt. Vidare kan det konstateras att avgångsvederlag endast kan bli aktuellt då skyddsbehovet för återförsäljaren framstår som särskilt starkt.

Förslag om en ny ordning för redovisningstillsyn av börsnoterade företag

I lagrådsremissen En ny ordning för redovisningstillsyn föreslås att kravet på börserna att övervaka den regelbundna finansiella information som börsbolagen offentliggör ska tas bort.

I stället föreslås en möjlighet till delat ansvar för tillsynen genom att den löpande övervakningen får överlämnas till ett oberoende övervakningsorgan. Finansinspektionen ska dock ha kvar det yttersta ansvaret och fortsatt ha befogenhet att besluta om ingripanden vid överträdelser. Det oberoende övervakningsorganet ska ha rätt att ta ut avgifter av de övervakade börsbolagen för att bekosta övervakningen. Finansinspektionen har tidigare uttalat att utförandet av redovisningstillsynen bör delegeras till Nämnden för svensk redovisningstillsyn, ett sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Lagändringarna enligt förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

För ytterligare information, se följande länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/en-ny-ordning-for-redovisningstillsyn/

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering

Finansinspektionen (FI) har utfärdat nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid försenad insynsrapportering enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), se följande länk: Riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering.

Riktlinjerna innehåller bl.a. en tabell med schablonbelopp att användas som utgångspunkt vid FI:s utfärdande av sanktionsavgift. FI kommer beakta transaktionens storlek och förseningens längd. Riktlinjerna avses tillämpas på ingivna anmälningar (och inte på uteblivna anmälningar som upptäcks av FI, vilka uttryckligen inte omfattas av riktlinjerna).

För ”normalfallet” av sen insynsanmälan innebär riktlinjerna en större tydlighet och förutsebarhet.