Category

aktuellt

Dom från Högsta domstolen om rätt till avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal

Högsta domstolen har nyligen prövat vilken uppsägningstid som kan anses skälig vid uppsägning av ett 22-årigt återförsäljaravtal samt huruvida en återförsäljare kan vara berättigad till ersättning för goodwill i form av ett avgångsvederlag.

Målet gällde en tvist om ersättningskrav från en återförsäljare mot en leverantör efter att leverantören sagt upp återförsäljaravtalet. Skadeståndskravet grundade sig i att leverantören lämnat sex månaders uppsägningstid, vilket enligt återförsäljaren var för kort tid. Vidare krävde återförsäljaren avgångsvederlag för den goodwill återförsäljaren upparbetat.

Gällande frågan om skälig uppsägningstid vid återförsäljaravtal konstaterade Högsta domstolen att det vid långvariga avtalsförhållanden på närliggande lagreglerade områden finns bestämmelser som innebär att en uppsägningstid om sex månader ska gälla. Utgångspunkten ska därför vara att återförsäljaren har rätt till sex månaders uppsägningstid vid långvariga återförsäljaravtal utan villkor om uppsägningstid. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock innebära att en annan uppsägningstid kan anses vara skälig. Så kan vara fallet om handelsbruk på området utvisar en annan praxis eller om återförsäljarens skyddsbehov är begränsat. I det aktuella fallet bedömdes uppsägningstiden som skälig.

Gällande frågan om avgångsvederlag vid uppsägning av återförsäljaravtal konstaterade Högsta domstolen att det saknas lagregler som tillförsäkrar återförsäljare ett skydd när avtalsförhållanden upphör. Domstolen konstaterade emellertid att återförsäljare kan erhålla avgångsvederlag i analogi med handelsagenturlagen eller liknande lagstiftning. En sådan analog tillämpning bör dock endast komma i fråga när skyddsbehovet för återförsäljaren framstår som särskilt starkt, exempelvis när återförsäljaren har haft en osjälvständig ställning i förhållande till leverantören. I det aktuella fallet hade det inte framkommit att återförsäljaren hade ett sådant skyddsbehov. Avgångsvederlag skulle därför inte utgå.

Domen ger sålunda vägledning om vilken uppsägningstid som ska anses vara skälig vid uppsägning av långvariga återförsäljaravtal och tydliggör att sex månaders uppsägningstid, som utgångspunkt, anses vara skäligt. Vidare kan det konstateras att avgångsvederlag endast kan bli aktuellt då skyddsbehovet för återförsäljaren framstår som särskilt starkt.

Förslag om en ny ordning för redovisningstillsyn av börsnoterade företag

I lagrådsremissen En ny ordning för redovisningstillsyn föreslås att kravet på börserna att övervaka den regelbundna finansiella information som börsbolagen offentliggör ska tas bort.

I stället föreslås en möjlighet till delat ansvar för tillsynen genom att den löpande övervakningen får överlämnas till ett oberoende övervakningsorgan. Finansinspektionen ska dock ha kvar det yttersta ansvaret och fortsatt ha befogenhet att besluta om ingripanden vid överträdelser. Det oberoende övervakningsorganet ska ha rätt att ta ut avgifter av de övervakade börsbolagen för att bekosta övervakningen. Finansinspektionen har tidigare uttalat att utförandet av redovisningstillsynen bör delegeras till Nämnden för svensk redovisningstillsyn, ett sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Lagändringarna enligt förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

För ytterligare information, se följande länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/en-ny-ordning-for-redovisningstillsyn/

Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering

Finansinspektionen (FI) har utfärdat nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid försenad insynsrapportering enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), se följande länk: Riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen insynsrapportering.

Riktlinjerna innehåller bl.a. en tabell med schablonbelopp att användas som utgångspunkt vid FI:s utfärdande av sanktionsavgift. FI kommer beakta transaktionens storlek och förseningens längd. Riktlinjerna avses tillämpas på ingivna anmälningar (och inte på uteblivna anmälningar som upptäcks av FI, vilka uttryckligen inte omfattas av riktlinjerna).

För ”normalfallet” av sen insynsanmälan innebär riktlinjerna en större tydlighet och förutsebarhet.

Nu är vi igång

HWF Advokater etablerades den 1 januari 2018, men byrån har sitt ursprung i en verksamhet som startades i Helsingborg i Mannheimer & Zetterlöfs regi redan på 1980-talet. En bred och långsiktig rådgivarroll har alltid varit kontorets signum och de advokater som under åren har arbetat vid kontoret har bedrivit sin verksamhet i denna anda. Den så kallade Helsingborgsmodellen innefattar en kombination av bred affärsjuridisk kunskap, individuell spetskompetens och långa klientrelationer.

Läs mer